недалеке майбутнєУже за 25 років людство матиме «розумний» одяг, вирощуватиме втрачені органи, замовлятиме стать і «властивості» майбутньої дитини

Ще пів року тому ніхно з нас припустити не міг, що після Другої світової українцям доведеться бодай колись пізнати жахіття воєнної окупації. Але це сталося. І нинішні події, без сумніву, матимуть вплив на подальшу історію України, Східної Європи і світу загалом.

Що чекає нас у найближчій перспективі, років через двадцять — двадцять п’ять? Війни, переділ територій і кризи? Чи нечуваний розквіт новітніх технологій, про­цвітання і благоденство? А може, щось таке, чого й уявити годі? Довгостроковим астропрогнозом майбутнього цивілізації на 2025 – 2040 роки з нами поді­лився Костянтин Дараган, професійний практикуючий астролог та філософ.

недалеке майбутнєПолітика і карта світу

Світ не стане багатополярним, не буде тривалого протистояння наддержав, що диктуватимуть правила гри. На міжна­родну політику впливатимуть Індія та Китай, США вже не будуть домінувальною державою. Світова політика ра­дикально змінюватиметься за короткі проміжки часу.

Це буде антитоталітарний період, він почнеться з масових заворушень і за­стосування зброї в Європі. Старі демо­кратії переродяться, до влади прийдуть радикальні партії. З’явиться справжнє регіональне самоврядування, відбудеть­ся велике подрібнення держав: прогно­зую появу нових кордонів, значної кіль­кості визнано-невизнаних автономій уже з 2023 — 2025 років. ЄС не розва­литься, але втратить політичний вплив та економічну вагу.

Зброя майбутньогоВійни і зброя

Гонка озброєнь повністю перейде в космос. Між 2025-м і 2040-м відбудеть­ся перший збройний конфлікт на ор­біті. Артилерійську вогнепальну зброю витіснить високотехнологічна зброя, відбудеться мініатюризація військової, шпигунської техніки, засобів зв’язку. Зміниться поняття “шпигунства”, а конкурентна розвідка стане престиж­ною університетською спеціальністю.

З 2014-го до 2040 року США візьмуть участь, як мінімум, у двох війнах (одна на Близькому Сході до 2027-го). Висо­ка ймовірність участі Росії в локальних військових конфліктах, особливо піс­ля 2025 – 2028 років, як і ймовірність локального застосування ядерної зброї до 2025-го. Після 2030 року почнеться масове застосування автоматизованих пристроїв на полі бою, зокрема, з’яв­ляться сухопутні та морські “безпілотники”, високотехнологічні маскуваль­ні пристрої.

Економіка майбутньогоЕкономіка

Основою світової економіки до 2025 року залишиться нафта зі стабільно ви­сокою ціною. “Сланцева революція” не виправдає прогнозів, не стануть ма­совими водневі двигуни, електропри­води та альтернативні джерела енер­гії. Однак будуть розроблені промисло­ві зразки альтернативної енергетики, на які людство стрімко перейде 2025 року. Після 2030 року показником стану сві­тової економіки буде не вартість бареля

нафти, а вартість гігавата енергії. Піс­ля фінансової реформи у США в 2014 – 2015 роках долар перестане бути осно­вною валютою світу, остаточно втратить позиції до 2038-го. У 2027 – 2028 роках електронні гроші стануть основним за­конним засобом платежу. Обіг готівки падатиме, а з 2025-го по 2040-й у біль­шості країн гроші повністю вийдуть з обігу.

Медицина майбутньогоМедицина

Як існувала мода на пірсинг, татую­вання і пластичну хірургію, так у 2023 – 2025 роках виникне мода на кібер­нетичні модифікації людського тіла. З’явиться нова субкультура, де кібер­нетизацію себе зведуть у ранг культу. Третю стать визнають і узаконять до 2020 року.

До 2030-го винайдуть синтетичні ліки абсолютно нового типу. Ймовірно, що СНІД після 2019 – 2020 років перестане вважатися невиліковним. Клонують людину, з’являться техно­логії вирощування втраченого люди­ною органа. Людство отримає мож­ливість генної діагностики та модифі­кації майбутньої дитини. Тобто бать­ки зможуть “виростити” собі малюка з бажаними характеристиками.

Нові методики діагностування хво­роб дозволять отримувати де­тальні комплексні аналізи без безпосереднього тривалого об­стеження – тільки задиханням або аналізом слини. До 2040 року запровадять технології дистанційного моніторингу са­мопочуття пацієнта за допомо­гою прихованих датчиків – від­паде потреба ходити до лікаря на прийом.

Клімат майбутньогоКлімат

До 2040 року основною тенденцією буде потепління, а не новий льодови­ковий період. На більшості територій встановиться різко континентальний клімат (спекотне літо і холодна зима). Під водою справді опиниться частина територій, затоплення яких уже нині є у прогнозах глобального потепління.

Людство стикнеться з тривалими посухами, пересиханням річок, опустелюванням родючих територій — на конти­нентах; з бурями, циклонами, повеня­ми – у прибережних зонах. Це спричи­нить велике переселення народів, а піс­ля 2020 – 2025 років почнеться промис­лове освоєння Арктики.

Майбутнє наукиНаука і високі технології

Науково-технічний прогрес призве­де до приголомшливих змін у способі життя людей. Це буде фантастичний стрибок! Хоча штучний інтелект не з’явиться, але буде вирішена можли­вість під’єднання до людського мозку електронних пристроїв, буде доступ­не цифрове розпізнавання облич, го­лосове введення інформації без попереднього “навчання” програми.

Пріоритетом у науці стануть біоло­гія і фізика матеріалів із новими влас­тивостями. З’являться принципово нові синтетичні матеріали, будуть ла­бораторно створені штучні мікроор­ганізми із запрограмованими власти­востями. Генна модифікація перейде на якісно новий рівень – модифіко­вані продукти харчування стануть рідкісними і дуже дорогими. З’являться перші зразки повністю синтетичної їжі, але до 2040 року вони не набудуть масового поширення.

З 2025-го по 2040-й будуть запрова­джені персональні мітки-маркери, які замінять посвідчення, паспорти, кре­дитні картки. Такою міткою стане та­туювання на пальцях рук. Звичайни­ми побутовими пристроями керува­тимуть голосом і жестами, однак вони не стануть масовими до 2040 року. Зате з’явиться “розумний” одяг із фі­зіологічними датчиками, який зміню­ватиме властивості залежно від кліма­ту. Спочатку він дістанеться військо­вим, потім спортсменам і медикам. А масово доступним, хоч і дорогим, ста­не після 2030-го.

Світогляд у майбутньомуОсвіта, культура, мораль

Освіта стане причиною розшаруван­ня суспільства. Оскільки якість і об­сяг масової освіти знижуватимуться, а вартість і доступність вищої, елітарної освіти зростатиме, то розрив між масо­вою та елітарною культурою стане ката­строфічним – аж до нерозуміння людей одне одного. Між освіченою і неосвіченою частинами населення відбудеться принциповий розрив, який призведе до бунтів проти науки, нападів на універ­ситети, наукові центри. Прогрес у нау­ці матиме парадоксальний ефект: епоха тотального атеїзму й освіченості не настане але до 2025 — 2028 років розквітне містицизм, масова віра в забобони, від­родяться язичницькі культи.

Поняття приватного, інтимного жит­тя зникне. Секс, навіть збочений, пе­рестане бути табу. Торгівля людьми, сексуальна індустрія набудуть нечуваних обертів. Проституцію легалізу­ють, на ТБ з’являться високорейтингові реаліті-шоу, побудовані на сексі чи порнографії. До 2025-го великі держа­ви легалізують легкі наркотики, в тому числі й синтетичні. Їх можна буде купи­ти у будь-якому магазині.

Побут майбутньогоБізнес, дозвілля і побут

Однією з прикмет нового часу буде повне стирання фізичних і тимчасо­вих кордонів між роботою та дозвіл­лям. Звичні офіси вимруть, як динозав­ри, відпаде потреба ходити на роботу. Телеробота, інтернет-магазини, авто­матичне замовлення товарів за розкла­дом стануть банальністю. Відновляться особисті зв’язки між продавцями і покупцями: будуть “свої” молочарі, пека­рі, постачальники продуктів. Доставка товарів до будинку стане масовим яви­щем. Гігантські супермаркети стануть оптовими майданчиками. Замість них масово виникатимуть дрібні магазини в середині житлового району.

З 2030-го по 2040-й відбудеться революція у транспортній сфері: рух громадського транспорту буде повністю автоматизованим. Почнеться масова деурбанізація. Міграція у великі міста перестане бути модним трендом. Модними стануть невеликі житлові селища “кластери”, збудовані за межами міст за принципом самоврядування та самодостатності.

Ксенія МАКСИМОВИ