садівництво - прописка на дачіПрописатися на дачі, як це начебто дозволяє новий закон, майже нереально

Наприкінці вересня Президент схвалив закон, яким дозволив переводити дачні та садові будинки у житлові.

Депутати прийняли цей за­конопроект, і тисячі сі­мей, які в силу тих чи інших обставин змушені прожи­вати на дачах, у садових будино­чках, котеджних містечках, зі­тхнули з полегшенням – нарешті дозволили зареєструвати­ся (прописатися).

Офіційно прописавшись на дачі, можна отримувати за міс­цем реєстрації пенсію чи інші соціальні виплати, “прикріпити­ся” до поліклініки, оформити дітей до школи, зрештою, голо­сувати у своєму окрузі.

Але біда в тому, що часто наші законотворці пишуть такі зако­ни, які на практиці дуже важко реалізувати. Так сталос’я і цього разу.

— Досі місце проживання фі­зичної особи можна було зареє­струвати тільки в житлових при­міщеннях, — коментує Євген Власов, юрист ЮК “Альянс Ратушняк і Партнери”. – Але не­давно парламент ухвалив Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо переведення садових і дач­них будинків у жилі будинки та реєстрації в них місця проживан­ня”, який набув чинності 27 ве­ресня.

Законодавчі нововведення пе­редбачають можливість проводи­ти реєстрацію місця проживан­ня громадян у садових та дачних будинках, що є у так званих при­міських зонах, шляхом переведення тих будинків, що відпові­дають державним будівельним нормам, у житлові. Порядок пе­реведення повинен визначити Кабмін. Поки що він не розроб­лений. Законодавець дав два мі­сяці на приведення урядових ак­тів відповідно до вимог закону.

За новим законом, спершу тре­ба здати садовий чи дачний буди­нок в експлуатацію, а тоді за цією адресою зареєструватися. Напев­но, це буде не так легко зробити, знаючи корумпованість наших ар­хітектурно-будівельних інспекцій?

— Так. Тут є дві великі взаємо­пов’язані проблеми. По-перше, дачні, садові будинки переважно стоять на землі, яка призначена для садівництва, а не для житло­вої забудови. У законі чітко не прописано, як перевести призна­чення ділянки для того, щоб оформити право власності на дачний будинок.

По-друге, аби зареєструвати своє місцеперебування, такий будинок справді слід ввести в експлуатацію – зробити техобстеження, технічну інвентариза­цію, подати декларацію у відпо­відне територіальне управління Держархбудінспекції, отримати техпаспорт, тобто цілу низку до­звільних документів. По суті, шлях до реєстрації місця прожи­вання у дачному будинку закри­тий, якщо не буде зареєстрова­но декларацію про введення в експлуатацію та не зареєстрова­не право власності на нерухоме майно.

Зареєструвати право власності на майно важливо з огляду на те, що без цього марно звертатися до Державної міграційної служ­би із заявою про своє місце про­живання. Оскільки серед документів, які подають у міграцій­ну службу, – папір, що дає пра­во проживати в цьому житлі. Є й інший шлях визнання права вла­сності на дачний будинок, але він також тривалий і виснажли­вий – судовий.

Чи платні послуги з введен­ня будинків в експлуатацію?

— Хоча офіційні збори та мита для подання заяв до державних органів невеликі, однак основ­ну масу дозвільної докумен­тації, яку подають до цих держорганів, роблять приватні ком­панії, розцінки яких диктує ри­нок. Прогнозую, що процедура реєстрації права власності на дачні будинки та реєстрація в них свого місця проживання за­лишатиметься вкрай складною і заплутаною для українців, та ще й витратною.

Як довго може тривати вве­дення дачного чи садового будин­ку в експлуатацію?

— Формально – 10 робочих днів, саме стільки часу за зако­ном повинні розглядати пакет документів разом із деклараці­єю. Але до цього більш як пів­року триває процедура пого­дження, виготовлення докуме­нтів, які ще й мають обмеже­ний термін дії.

Леся ЯСИНЧУК