розпад РосіїФахівці з геополітики припускають, що це може статися за дуже короткий період

Про це говорять дедалі частіше. Соціально-енононічна ситуація в Росії погіршується щодня, валютні резерви тануть на очах, глухе невдоволення у країні наростає.

За попередніми розрахунка­ми, на території теперіш­ньої Росії може виникнути від 20 до 32 нових державних утво­рень.

Для прикладу, ось що каже про­фесор університету Джорджа Мейсона, багаторічний дослідник російської історії Марк Кац: “Перша холодна війна оберну­лась розвалом СРСР. Нова, роз­почата Путіним, ймовірно, обер­неться розвалом Росії… У люди­ни, яка керує Росією, кульгає ло­гіка. Тому все, що робить Путін, найбільше шкодить самій Росії. А оскільки слово у Путіна не розхо­диться з ділом, від нього треба че­кати і нової біди, і нових прорахунків, які й розвалять Росію”.

Упевнений у такому фіналі й екс-президент Польщі Лех Валенса, який у квітні минулого року заявив: “У Росії мінімум 60 наро­дів. Вона може розпастися і зали­шитися з населенням 20 мільйо­нів людей. Це залежить від того, як пройде розпад”.

Отже, наскільки реальна і бли­зька перспектива розвалу Російсь­кої Федерації?

Відповіді на ці запитання ми шукали разом з експертом із геополітичних питань Олександром Даниленком, політологом Ігорем Лосевим та істориком Сергієм Грабовським.

Чи виправдані, на вашу думку, оптимістичні прогнози аналітиків щодо того, що Російська Федерація на старті незворотніх відцентрових процесів?

О. Даниленко:

– Росія – багатонаціональна країна, в якій є регіони, що давно не проти здобути самостійність. Для неї підтримка чужого сепара­тизму може обернутися сепарати­змом на власних окраїнах.

І. Лосєв:

– Нинішня Росія – тоталітар­на держава з притаманною такій державі специфікою. Це означає, що сама собою вона не розпадеть­ся. Потрібен якийсь потужний зо­внішній поштовх. Диктаторські режими такого типу, як у Росії, дуже чутливі до будь-яких воєнних поразок, до провалів на зразок провалу Радянського Союзу в Аф­ганістані. Якщо очевидних воєн­них поразок не буде, режим у Росії може протриматися ще доволі до­вго.

Що саме може призвести до розчленування Росії?

– Якби, наприклад, відповід­ним силам у Сирії вдалося завда­ти російським військам поразки, це мало б велике значення для відцентрових процесів у самій Росії. Чому Путін постійно на­магається демонструвати воєнні перемоги? Тому що він, зокрема, на цьому тримається при владі.

Або, скажімо, активізація про­цесів, що тривають в ісламсько­му світі. Для прикладу, якщо Обама забере свої війська з Аф­ганістану і там владу захоплять таліби, можливий сплеск терори­зму у Центральній Азії – Узбекистані, Казахстані, Таджики­стані і так далі. Ця загроза може вихлюпнутися звідти на терито­рію Росії, зокрема в її ісламські регіони, і мати серйозні наслід­ки. Не кажу вже про Північний Кавказ, який постійно перебуває у стані війни, більш чи менш го­строї.

С. Грабовський:

– Спрацювати може і зовніш­ній фактор – геополітика опоне­нтів Росії на світовій арені, заці­кавлених у її розпаді. Найбільше в цьому зацікавлені не США, як говорить російська пропаганда, а Китай, який поставив собі за мету повернути низку територій Схід­ної Росії ще у 80-ті роки XX сто­ліття. Сьогодні така підривна по­літика поступово здійснюється за допомогою агентурних мереж та міністерства державної безпеки КНР.

Де саме у Росії можуть поча­тися активні сепаратистські про­цеси?

–На мою думку, одним із ре­гіонів, де найближчими роками можливі такі активні рухи, стане Сибір. Сибір узагалі важко вва­жати Росією. Це історично зовсім інша земля, я б навіть сказав, зо­всім інша країна. Сибір у Росії завжди мав свою специфіку. До XIX століття там навіть карбува­ли власну монету. Настрої та інтереси тамтешнього люду не тотожні стандартним настроям росіян. Тут схована соціально-політична вибухівка. Сибір може “спрацювати”. Об’єктивно йому Росія не потрібна. Також Росія, безперечно, втратить Далекий Схід, і він перейде до Китаю.

О. Даниленко:

– Розхитати ситуацію може повернення до Росії зі сходу України терористів, чимало з яких – кавказці. Те, що вони за­робляють гроші на нашій тери­торії, зовсім не означає їхньої довічної прихильності до Путіна.

І. Лосєв:

– Заявити про себе можуть і буряти, дагестанці, осетини, яку­ти, які воювали на Донбасі. Ці люди можуть подумати: “А чому б не створити якусь Бурятську Народну Республіку чи Якутську Народну Республіку і посісти там високе становище?” Усі ті, хто воював за Росію на Донбасі, для неї вибухонебезпечний матеріал. До речі, свого часу російський імператор Микола II казав: “Пре­бывание под знаменами России не сделает инородцев верными империи, но научит владеть ору­жием”. Саме з таких міркувань інородців до російської армії в його часи не брали.

Посилення економічної та по­літичної кризи пришвидшать руй­нівні процеси?

– Безперечно. У російській сві­домості починається війна, як то кажуть, між телевізором і холо­дильником, коли в холодильнику одне, а телевізор показує зовсім інше. Оці процеси економічного занепаду загострюватимуть ситу­ацію в Росії. Бо добре дивитися по телебаченню, як браво воює ро­сійське військо, коли в тебе запо­внений холодильник. Коли ж він порожній, то телевізор вже якось не втішає. А в Росії усе йде нині до “порожнього холодильника”.

К О. Даниленко:

– Так. Відомо, наприклад, що за лояльність президента Чечні Кадирова російська влада робить у начебто підкорену республіку неабиякі фінансові вливання. Москва підкуповує так звані регі­ональні еліти – усіх керівників республік, країв, областей і так далі. А якщо підкуповувати буде нічим і тамтешні еліти відчують, що Москва їм нічого дати не може, то постане питання: “А навіщо нам така Москва?” І вони почнуть шукати собі інших мож­ливостей. Адже всі регіони мають якісь ресурси. Скажімо, Далекий Схід – це багатющий регіон, який на самій лише торгівлі з Китаєм, Японією, Південною Кореєю, Сполученими Штатами може дуже непогано заробляти і при цьому не ділитися з Москвою.

Те саме стосується Якутії, Кам­чатки, Хабаровського краю і так далі. їм навіть географічно ближ­че до Сеула, Пекіна, Токіо і на­віть до Сан-Франциско, ніж до Москви. Для прикладу, нафта і газ є у Ханти-Мансійському національному окрузі, а торгує ними Москва. Ханти-Мансійський же округ дуже мало з того має. Тому може бути поставлене питання: “А навіщо нам Кремль, якщо ми самі можемо продавати нафту й газ?”

Що постане на місці теперіш­ньої Росії після розпаду?

І. Лосєв:

– Мало хто про це каже, але кремлівські діячі певною мірою передбачили розпад своєї країни і дещо зробили. Зокрема, поділи­ли Російську Федерацію на вісім федеральних округів: Далекосхід­ний, Сибірський, Уральський, Приволзький, Центральний, Пів­денний, Північно-Західний, Пі­внічно-Кавказький. Перелічені територіальні одиниці у складі Росії дуже схожі на колишні ра­дянські союзні республіки зі сво­їми федеральними центрами, ор­ганами влади, силовими структу­рами і так далі. Це такі собі про­образи майбутніх держав. Мож­ливо, їх створено для того, щоб Росія розпадалася не хаотично, а за наперед визначеними кордонами, як розпався Радянський Союз.

Щоправда, можуть постати проблеми з автономними респу­бліками, областями та округами всередині федеральних округів. Наприклад, на Північному Кав­казі одноосібний лідер Чечні Ра­мзан Кадиров мріє про “велику Чечню” – від Каспійського моря до Чорного, що може не збігати­ся з геополітичними уявленнями інших північнокавказьких авто­кратів.

На Поволжі важко буде проти­стояти прагненням Татарстану й Башкортостану до незалежності.

Важко сказати, чи залишиться в межах Північно-Західного ок­ругу Калінінградська область, чи вважатиме за краще стати Балтій­ською Республікою, можливо, у складі Європейського Союзу…

Коли може розпочатися акти­вна фаза розпаду Росії?

О. Даниленко:

– Чекати, думаю, доведеться недовго. Невдоволення наростає і може потягнути за собою ланцю­гову реакцію в регіонах, які хочуть жити власним життям. Для прикла­ду можна навести хоча б Республі­ку Саха (Якутію), де свого часу яку­ти навіть громили російські посе­лення. Нині етнічні росіяни на цій території становлять меншість – якихось 37% населення.

І. Лосєв:

– Насправді важко спрогнозувати, коли Росія розпадеться, бо дуже багато невідомих величин. Ми ж не знаємо, як можуть роз­виватись події. Ну кому могло спасти на думку, що кремлівсь­кий діяч полізе воювати до Сирії? Ніхто цього не передбачав. Ми не знаємо, скільки Путін найближчим часом наробить дурниць і помилок, що ще може вигадати. А всі ці речі виступатимуть ката­лізатором руйнівних процесів. Часові рамки таких процесів мо­жуть бути дуже гнучкими – вони можуть статися дуже швидко, упродовж кількох місяців, а мо­жуть розтягтися на тривалий час.

Загалом, такі режими, як у Росії, справляють враження над­звичайно потужних і міцних. Але розвалитися можуть за один день – наче картковий будиночок. Як, до речі, це і сталося з Радянсь­ким Союзом.

Після розпаду СРСР Білий дім натиснув на екс-республіки Союзу (зокрема, й Україну), щоб вони від­дали до Росії всі ядерні боєголовки і ракетоносії для них. А що ж буде з одним із двох найбільших ядерних арсеналів у разі розпаду самої Росії?

– Власне, це питання, мабуть, найбільше турбує Захід, який, з одного боку, потерпає від непередбачуваності московських дику­нів із ядерною дубиною, а з друго­го – ще більше боїться появи та­кої дубини в руках одночасно кі­лькох потенційних країн – спад­коємиць Російської Федерації.

Цікаву думку щодо цього вміс­тила у свій “Прогноз десятиліт­тя” американська приватна розвідувально-аналітична компанія “Strategic Forecasting”, яка теж передбачає політичну дезінтегра­цію Росії. На думку цих аналіти­ків, США, можливо, доведеться вдатись до сили, щоб нейтралізу­вати ядерний арсенал Росії. Адже у разі політичної дезінтеграції РФ проблема зберігання ядерної зброї і запасів урану на території Росії може стати основним ви­кликом наступного десятиліття (арсеналу вистачає, щоб знищи­ти все живе на Землі). Тільки Ва­шингтон, зазначено у “Прогнозі десятиліття”, матиме можливос­ті убезпечити залишені без нагля­ду ядерні арсенали Росії.

Важко собі уявити, як ця про­блема буде розв’язана, пишуть американські аналітики, проте, зважаючи на їхній прогноз щодо фрагментації Росії, це питання доведеться вирішувати, найпевніше, у наступному десятилітті.

Наталія ВАСЮНЕЦЬ

 Джерело: «Експрес»