вступЗаяви на вступ до закладу фахової передвищої освіти можна подавати в паперовій або електронній формі залежно від рівня освіти

Порядок та строки їх подання регламентовані Умовами прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2021 році.

Про це повідомляє osvita.ua.

Подання заяви в електронній або паперовій формі

Вступники на основі повної загальної (профільної) середньої освіти подають заяви тільки в електронній формі (через електронний кабінет). Однак в окремих випадках вони мають подавати заяви в паперовій формі, а саме:

 • для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів із конкурсних предметів у закладі фахової передвищої освіти та/або квотою-1, квотою-2;
 • для реалізації права на першочергове зарахування;
 • за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобуту освіту та в сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій виготовлення їх;
 • у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;
 • у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу фахової передвищої освіти.

Абітурієнти, які вступають до коледжу за співбесідою, за результатами вступних іспитів, квотою-1, квотою-2, можуть подавати заяви в електронній формі. У строки прийому заяв слід надати документи, що підтверджують право на вступ за співбесідою.

Категорії осіб, які подають заяви тільки в паперовій формі

Тільки в паперовій формі подають заяви:

 • особи, які здобули базову загальну середню освіту (9 класів), – для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за денною формою здобуття освіти одночасно з виконанням освітньої програми профільної середньої освіти професійного спрямування;
 • особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника;
 • особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста;
 • особи, які здобули будь-який ступінь вищої освіти.

Вимоги до заяви на вступ до коледжу

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію, зазначають спеціальність (предметну спеціальність, спеціалізацію, освітньо-професійну програму) та форму здобуття освіти.

Під час подання заяв на основні конкурсні пропозиції абітурієнти обов’язково зазначають один із таких варіантів: 

«Претендую на участь у конкурсі на місця державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням)»;

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь у конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлені про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення.

Подання заяви на вступ в електронній формі

Заяву в електронній формі вступник подає шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн, її розглядає приймальна комісія закладу освіти в порядку, визначеному законодавством.

Заклади освіти створюють консультаційні центри в приймальних комісіях для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Абітурієнти можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про повну загальну (профільну) середню освіту.

Подання заяви на вступ у паперовій формі

Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії закладу освіти. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 квітня 2021 року);
 • військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військових квитків або тимчасових посвідчень, а в призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць), крім випадків, передбачених законодавством;
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
 • сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (у випадках, передбачених Умовами прийому);
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою та/або на участь у конкурсі за квотою-1 або квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності).

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2021 року, а також абітурієнти, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом Міністерства освіти і науки України № 271 від 01 березня 2021 року.

Якщо з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти немає, можна подавати довідку державного підприємства «Інфоресурс» або виписку з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО про його здобуття, і навіть без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти.

Документи, що варто додавати до заяви

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військових квитків або тимчасових посвідчень, а в призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць), окрім випадків, передбачених законодавством;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (у випадках, передбачених Умовами прийому);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Заклади освіти у своїх правилах прийому встановлюють перелік документів (зокрема додаткових), потрібних для вступу, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію.

Вступників, які проходять творчі конкурси, допускають до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 квітня 2021 року), та екзаменаційного листка з фотокарткою.

Інші копії документів вступник подає, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Подання документів щодо спеціальних умов для зарахування

Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за квотою-1, квотою-2, вступник подає особисто під час подавання документів у паперовій формі у визначені Умовами прийому або відповідно до них терміни. 

Копії документів, що засвідчують підстави для отримання особою, яка зарахована на контракт на основі базової або повної загальної (профільної) середньої освіти, спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, вступник подає особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування, але не пізніше 11 вересня. 

Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за квотою-1, квотою-2 чи на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють реалізацію їх.

Засвідчення копій документів, що додаються до заяви

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією закладу освіти, до якого їх подають. Не підлягають засвідченню копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку). 

Зверніть увагу! Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймають.

Рішення приймальної комісії про допуск до конкурсу

Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників й ухвалює рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу до закладу освіти протягом трьох робочих днів із дати реєстрації заяви в ЄДЕБО або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. 

Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на сайті закладу освіти.

Скасування заяви на вступ до коледжу

 • Електронна заява про вступ до коледжу може бути скасована:
 • вступником у власному електронному кабінеті – до дати закінчення подання електронних заяв;
 • технічним адміністратором ЄДЕБО – на підставі офіційного рішення Розпорядника ЄДЕБО не пізніше як за день до закінчення подання електронних заяв за умови виявлення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО. 
 • Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована закладом освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для паперових заяв та не пізніше як за день до закінчення подання електронних заяв для електронних заяв за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в ЄДЕБО. 

Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО. 

Технічний адміністратор засобами мобільного або електронного зв’язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування.