новини з ЕстоніїЕстонія надаватиме іноземцям “електронне громадянство”

Парламент Естонії ухвалив неординарне рішення: кожен іноземець, який хоче вести бізнес в цій країні, за 50 євро може отримати естонський електронний паспорт.

Він надає право реєструвати підприємства і проводити фі­нансові операції, не перебуваю­чи фізично на території держави.

Видача «електронного грома­дянства» почнеться уже цього року. Естонські парламентарі сподіваються, що протягом на­ступних п’яти років такою мож­ливістю скористається щонай­менше 5000 іноземців. Ініціатори законопроекту розраховують, що це збільшить приплив іноземних інвестицій у їхню країну та спри­ятиме міжкордонній співпраці в рамках Євросоюзу.

Як на практиці “працює” ес­тонське електронне громадянство?

— запитуємо керівника Центру розвитку інновацій Сергія Лобойка.

Воно не означає набуття громадянства Естонії, але дає можливість будь-кому створюва­ти бізнес у цій країні. Притім іноземцям зовсім не обов’язко­во переїжджати в Естонію, щоб там працювати. Вони можуть отримати «digital ID» — спеці­альну картку, яка дасть їм право реєструвати компанії, працюва­ти з документацією, фінансами та органами влади он-лайн, ви­користовуючи свій електронний цифровий підпис.

Щоб її отримати, потрібно за­платити 50 євро і здати відбиток пальця. За рік цю процедуру мо­жна буде зробити в будь-якому дипломатичному представництві Естонії у світі. Наразі ж, щоб на­бути електронне громадянство, доведеться їхати в Таллінн здава­ти відбитки.

  Чому естонці сподіваються, що їхнє електронне громадянство привабить тисячі інвесторів?

— Ведення бізнесу в Естонії має низку переваг. По-перше, наявність компанії в цій країні дає підприємцю змогу звертати­ся за набуттям права на прожи­вання. А це означає право пра­цювати та жити в будь-якій кра­їні ЄС.

По-друге, податкова система Естонії досить ліберальна: дозво­ляє не платити податок на нероз­поділені прибутки, тобто ін­вестовані в бізнес. Крім того, там не оподатковують зарплати пра­цівників-нерезидентів, що пра­цюють за межами країни.

Де ще практикують елект­ронне громадянство?

— Усі прогресивні країни, які прагнуть залучати якомога біль­ше інвестицій, запроваджують нині схожі інноваційні рішення. Серед них Сінгапур, Швейцарія, США та інші. Водночас Естонія є одним із лідерів у світі за темпа­ми і масштабами інтеграції сучас­них технологій у систему держав­ного управління. Торік 95% по­даткових декларацій в Естонії були надіслані через інтернет. 85% із поміж 1,2 мільйона естон­ських громадян користувалися онлайн-банкінгом, близько 30% естонців через інтернет голосу­ють на виборах до всіх органів дер­жавної влади.

Які переваги набуває Естонія, так активно запроваджуючи інфор­маційні технології у своїй системі держуправління?

— Це дає надзвичайний соці­ально-економічний ефект. Розви­нута електронна демократія дає можливість цій країні економи­ти тонни паперу й мільярди годин людського часу. Ви маєте доступ до всієї інформації он-лайн, мо­жете швидко оформити своє еле­ктронне звернення до будь-яко­го державного органу та операти­вно отримати відповідь.

Також суспільство може проко­нтролювати будь-яке питання на місцевому та національному рівнях. Нікуди не потрібно йти, щоб отримати дозвіл чи довідку, зареєструвати фірму, право влас­ності тощо. Наприклад, в Укра­їні, за даними цьогорічного рей­тингу легкості ведення бізнесу, складеного Світовим банком, реєстрація підприємства забирає в людей 21 день. А в Естонії — лише 6,5 дня. У Грузії, яка також активно запроваджує електронне урядування, ця ж операція три­ває тільки 2 дні.

Зареєструвати право власності у нас можна за 45 днів. А щасливі естонці здійснюють цю процеду­ру за 17,5 дня, грузини ж лише за день! У цих країнах ви в будь-який момент можете побачити, що відбувається з бюджетом на всіх рівнях, куди йдуть ваші податки і таке інше.

Олександра ТАМКОВА